Former Principals

Former Principals

Sr. No.

Name

From

To

1

Smt. Madhuri Ramaul

07/06/1994

31/01/1995

2

Dr. S.K. Dhawan

05/08/1995

31/08/1997

3

Dr. Yogesh

02/09/1997

19/03/2001

4

Sh. Virender Singh

19/03/2001

31/08/2002

5

Sh. P.C. Rana

02/11/2002

28/02/2003

6

Dr. Yogesh

02/05/2003

06/09/2003

7

Sh. Sunder Singh Chauhan

06/09/2003

31/08/2004

8

Sh. Ramesh Ravi

10/09/2004

30/11/2005

9

Sh. K.C. Garg

15/06/2006

30/11/2006

10

Sh. Nirmal Kumar Thami

17/01/2007

02/07/2008

11

Sh. Rama Nand Chauhan

26/08/2008

30/11/2008

12

Dr. Joginder Singh Verma

04/06/2009

30/05/2011

13

Smt. Vipan Gupta

07/06/2011

31/03/2012

14

Dr. Dinesh Kumar Bhardwaj

18/06/2014

12/05/2016