Former Principals

LIST OF FORMER PRINCIPALS
SR NO. NAME FROM TILL
1 SMT.MADHURI RAMOUL 07/06/1994 31/01/1995
2 DR.S.K.DHAWAN 05/08/1995 31/08/1997
3 DR.YOGESH  02/09/1997 19/03/2001
4 SHRI VIRENDER SINGH 19/02/2001 31/08/2002
5 SHRI P.C.RANA 02/11/2002 28/02/2003
6 DR.YOGESH  02/05/2003 06/09/2003
7 SHRI SUNDER SINGH CHAUHAN 06/09/2003 31/08/2004
8 SHRI RAMESH RAVI 10/09/2004 30/11/2005
9 SHRI K.C.GARG 15/06/2006 30/11/2006
10 SHRI N.K.THAMI 17/01/2007 02/07/2008
11 SHRI R.N.CHAUHAN 26/08/2008 30/11/2008
12 DR.J.S.VERMA 04/06/2009 30/05/2011
13 SMT.VIPIN GUPTA 07/06/2011 31/03/2012
14 DR. DINESH KUMAR BHARDWAJ 18/06/2014 12/05/2016
15 DR.K.V.SINGH 13/05/2016 31/08/2018
16 DR.VEENA RATHORE 07/01/2020 16/06/2022
17 Dr. Pramod S. Patial 05/09/2022 17/03/2023